Elevenkäter och föräldraenkäter

Det är mer och mer vanligt förekommande att Sveriges kommuner årligen genomför enkäter där eleverna (och föräldrarna) får uttrycka sina åsikter om sina skolor och fritidshem.

I enkäterna som ofta är webbaserade får eleverna svara på frågor om vad de tycker om t.ex arbetsklimatet i klassrummen. Eleverna kan även få besvara frågor om hur de upplever lärarnas förväntningar och vilket eget inflytande de upplever sig ha över arbetet i skolan.

Resultaten som framkommer i och med elevenkäterna sammanställs i rapporter som ger en bra bild över elevernas upplevelser av skolarbetet.  Sammanställningarna används sedan för skolornas löpande utvecklingsarbete.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra erfarenheter av elevenkäter inom Sveriges kommuner.